Regulamin wspólpracy

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG REKRUTACJI

Definicje pojęć

1) Klient –osoba fizyczna, spółka osobowa, przedsiębiorstwo państwowe, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie polskich przepisów prawa.

2) Kryteria selekcji – opis wymagań i warunków zatrudnienia kandydatów wskazanych przez Klienta w Zamówieniu.

3)  Kandydat – osoba o profilu wskazanym w kryteriach Selekcji, wyszukana i wskazana Klientowi przez Zleceniobiorcę.

4) Ogólne Warunki – niniejszy dokument określający warunki i zasady świadczenia usług w zakresie poszukiwania i doboru personelu przez Zleceniobiorcę

5) Strona/Strony – Zleceniobiorca i/lub Klient.

6) Usługa rekrutacji, Usługa – realizowana za wynagrodzeniem usługa poszukiwania i doboru personelu, na wskazane przez Klienta stanowiska, które będą każdorazowo wskazywane przez Klienta w Zamówieniu.

7) Ustawa – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.922 ze zm.).

8) Zamówienie – formularz wysyłany do Zleceniobiorcy zawierający szczegółowo wymienione warunki, jakie powinien posiadać poszukiwany przez niego personel. Niniejsze Ogólne Warunki stanowią integralną cześć Zamówienia.

9) Zleceniobiorca – Perkowski Group Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, przy ulicy Wokulskiego 1A/4, Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774480, NIP 5342594318, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000 złotych, wpisany do rejestru KRAZ pod numerem 21608.

1. Przedmiot Ogólnych Warunków

1.1. Usługa rekrutacyjna będzie realizowana przez Zleceniobiorcę na rzecz Klienta na warunkach określonych treścią tych Ogólnych Warunków.

1.2. Klient zlecające Usługę zobowiązany jest do wypełnienia Zamówienia i przesłania wypełnionego Zamówienia zawierającego uzupełnione Kryteria Selekcji.

1.3. Strony ustaliły, iż Zleceniobiorca selekcji kandydatów dokonywać będzie także wśród osób nie będącymi obywatelami polskimi, ale mogących wykonywać pracę lub świadczyć usługi zlecenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Klient przyjmuje do wiadomości, że Zleceniobiorca samodzielnie decyduje o sposobie prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wykorzystywanych metodach selekcji kandydatów.

1.5. Świadczona przez Zleceniobiorcę Usługa na rzecz Klienta ma charakter starannego działania i zobowiązuje Zleceniobiorcę wyłącznie do przedstawienia profilów odpowiednich kandydatów, dostępnych w danym momencie na rynku, którzy spełniają w rozumieniu Zleceniobiorcy kryteria selekcji określone przez Klienta.

 2. Zamówienie

2.1. Podstawą do rozpoczęcia współpracy jest złożenie przez Klienta należycie wypełnionego Zamówienia.

2.2. Zamówienie jest składane przez Klienta w formie elektronicznej za poprzedniej wysylki Zlecenobiorcy  pośrednictwem poczty elektronicznej.

2.3. W Zamówieniu Klient zobowiązany jest każdorazowo określić profil poszukiwanego kandydata, opis wymagań i warunków zatrudnienia kandydatów, oczekiwanego terminu rozpoczęcia pracy przez kandydata, ilości poszukiwanych osób oraz wszystkie inne informacje uznane przez Klienta za istotne do realizacji zlecanej Usługi.

2.4. Po otrzymaniu wypełnionego Zamówienia, Zleceniobiorca w części ofertowej wskaże możliwy termin realizacji Usługi oraz wynagrodzenie za wyszukanie każdego z kandydatów. Wynagrodzenie określało będzie stawkę za wyszukanie jednego kandydata spełniającego Kryteria selekcji. Jeżeli w Zamówieniu Klient wskaże konieczność wyszukania więcej niż jednego kandydata. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn stawki wskazanej w ofercie i ilości kandydatów wyszukanych na podstawie Zamówienia.

2.5. W ten sposób uzupełnione o ofertę cenową Zamówienie zostanie przesłane przez Zleceniobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej do Klienta w celu akceptacji jego warunków.

2.6. Po akceptacji przez Klienta warunki oferty przedstawionej przez Zleceniobiorcę, Klient niezwłocznie prześle skan podpisanego przez siebie Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej do Zleceniobiorcy, co stanowi formalne złożenie zlecenia i warunek przystąpienia Zleceniobiorcy do rozpoczęcia realizacji Usługi rekrutacji na podstawie warunków określonych w podpisanym Zamówieniu.

2.7. Każde podpisane przez Klienta Zamówienie jest traktowane, jako niezależne zlecenie wykonania Usługi rekrutacyjnej i będzie procesowane niezależnie przez Zleceniobiorcę.

2.8. Klient jest uprawniony do złożenia więcej niż jednego Zamówienia w tym samym czasie.

3. wSPÓŁPRACA STRON

3.1. Niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego przez Klienta Zamówienia, Zleceniobiorca przystąpi do procesu rekrutacji kandydatów spełniających Kryteria selekcji. Łączny czas realizacji Usług jest uzależniony od aktualnej dostępności osób na rynku oraz ilości osób, których dotyczy Zamówienie.

3.2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wyszukania kandydatów odpowiadających profilowi określonemu przez Klienta i spełniających indywidulane cechy określone przez Klienta, jako istotne, jak np. znajomość języków, specjalistyczne uprawnienia, doświadczenie pracy z urządzeniami itp.

3.3. Po zakończeniu procesu rekrutacji, Zleceniobiorca przedstawi Klientowi rekomendowane profile (cv) wybranych Kandydatów, spełniających wskazane kryteria selekcji. Wskazanie Kandydatów będzie dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

3.4. Klient po otrzymaniu danych Kandydatów zobowiązuje się zaakceptować lub poinformować o odrzuceniu Kandydatów, ze wskazaniem okoliczności uzasadniających odrzucenie Kandydata lub warunków, jakie nie zostały spełnione przez Kandydata.

3.5. Klient jest zobowiązany do akceptacji lub odrzucenia przesłanych aplikacji (CV) kandydatów w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania pod rygorem uznania, że Klient zaakceptował wszystkie otrzymane aplikacje Kandydatów (CV).

3.6. Po zaakceptowaniu przez Klienta wszystkich lub niektórych wskazanych przez Zleceniobiorcę Kandydatów, dane kontaktowe zaakceptowanych Kandydatów zostaną udostępnione Klientowi i Zleceniobiorca zobowiązuje się skontaktować z wybranymi Kandydatami w celu wskazania daty i miejsce ustalonego przez Klienta w celu rozpoczęcia pracy przez Kandydatów. Powyższe czynności będą stanowić podstawę do wystawienia przez Zleceniobiorcy faktury na rzecz Klienta za wykonanie zlecenia Usługi.

3.7. Nie zaakceptowani (odrzuceni) przez Klienta Kandydaci, mogą być przedstawieni innym klientom zlecającym usługi Zleceniobiorcy, a Klient zobowiązuje jej się, że nie będzie dokonywać bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniobiorcy, wykorzystywania danych odrzuconych Kandydatów, w tym z odrzuconymi Kandydatami umów ani nie będzie podejmować prób zatrudnienia tych osób w swoim przedsiębiorstwie w okresie 12 miesięcy od dnia zapłaty wynagrodzenia za Zamówienie, w wykonaniu którego zostały przesłane Klientowi aplikacje odrzuconych przez Klienta Kandydatów

4. Prawa i obowiązki Klienta

4.1. Klient będzie współpracować ze Zleceniobiorcą przy ustalaniu zakresu podejmowanych przez Zleceniobiorcę czynności oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych dla prawidłowego zrealizowania przez Zleceniobiorcę zleconych Usług. Zleceniobiorcy przysługuje uprawnienie do powstrzymania się z rozpoczęciem realizacji Usługi do chwili, gdy Klient przekaże wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wykonania procesu poszukiwania i selekcji kandydatów.

4.2. W celu realizacji niniejszego obowiązku Klient wskaże w treści Zamówienia uprawnioną przez siebie osobę do kontaktu ze Zleceniobiorcą i akceptacji w imieniu Klienta oferty.

4.3. Klient zobowiązany jest potwierdzić stawiennictwo zaakceptowanych kandydatów w miejscu wskazanym przez Klienta.

4.4. Klient jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za zgodne z przepisami prawa polskiego zatrudnianie wskazanych Kandydatów, za ustalenie z tymi Kandydatami warunków pracy lub świadczenia usług, terminowe i należyte prowadzenie z tymi osobami rozliczeń finansowych, przestrzeganie przepisów kodeksu pracy w sytuacji zatrudnienia tych osób na podstawie umów o pracy, przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, przestrzeganie obowiązku zgłaszania Kandydatów do odpowiednich rejestrów związanych z zatrudnieniem zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgłoszenia do właściwego ubezpieczenia społecznego oraz przestrzeganie przepisów dotyczących legalnego zatrudniania obcokrajowców na terenie RP.

4.5. W sytuacji zgłoszenia przez jakikolwiek podmiot roszczeń, o których mowa w ustępie powyżej, bezpośrednio do Zleceniobiorcy, Klient przejmie na siebie takie roszczenia, zwalniając Zleceniobiorcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności za roszczenia kierowane do Zleceniobiorcy przez jakikolwiek podmiot.

 

5. Prawa i obowiązki Zleceniobiorcy

5.1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

a) wykonania procesu poszukiwania i selekcji Kandydatów na stanowiska określone w Zamówieniu,

b) udzielania wszelkich informacji związanych z warunkami zatrudnienia obcokrajowców na terenie Rzeczpospolitej Polski i sprawdzeniu czy osoba na chwilę wskazania spełnia warunki umożliwiające do zatrudnienia

c) pomocy w organizacji lub organizacja przejazdu Kandydata do miejsca zatrudnienia w dacie określonej przez Klienta.

5.2. Zleceniobiorca oświadcza, iż dołoży należytej staranności w zapewnieniu osoby nie będące obywatelami polskimi w dacie, w którym osoby te zgłoszą się w przedsiębiorstwie Klienta gotowi są do podjęcia zatrudnienia.

5.3. Klient zapewnia, iż zna przepisy dotyczące zatrudnienia osób fizycznych w tym przepisy regulujące zatrudnienie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obcokrajowców nie będących obywatelami Unii Europejskiej i jest świadomy tego, iż Kandydaci będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej z reguły posiadają czasowe prawo do wykonywania pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.4. Usługę uważa się za wykonaną należycie przez Zleceniobiorcę, gdy wskazany przez Zleceniobiorcę Kandydat stawi się w miejscu i czasie określonym przez Klienta w gotowości do podjęcia zatrudnienia.

5.5. Po podjęciu przez Klienta decyzji o zatrudnieniu Kandydata w jego przedsiębiorstwie, klient będzie wyłącznie zobowiązany za dalsze spełnianie przez Kandydatów warunków upoważniających te osoby do zatrudnienia na terenie Polski.

6. Wynagrodzenie

6.1. Klient zapłaci na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości wskazanej w Zamówieniu.

6.2. Wskazana przez Zleceniobiorcę w części ofertowej Zamówienia cena, jest podana w wartości netto, za rekrutację każdego jednego Kandydata, który zostanie zaakceptowany przez Klienta.

6.3. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość wystawiania oddzielnych faktur za usługę rekrutacyjną za każdego dostarczonego Klientowi Kandydata lub zbiorczej faktury za wszystkich Kandydatów wskazanych w jednym miesiącu kalendarzowym.

6.4. Do kwoty należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia, każdorazowo doliczony będzie podatek VAT, w stawce określonej obowiązującymi przepisami prawa.

6.5. Klient płacił będzie wynagrodzenie, w terminie 7 dni lub innym uzgodnionym od daty wystawienia przez Zleceniobiorcę faktury, przelewem, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany w fakturze.

6.6. Zleceniobiorca będzie przekazywał Klienta faktury z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Strony zgodnie akceptują przesyłanie przez Zleceniobiorcę faktur w formie elektronicznej (w formacie PDF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na adres e-mail wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

6.7. Zleceniobiorcy przysługuje prawo wystawienia faktury w wysokości określonym w Zamówieniu, także w przypadku odwołania Zamówienia przez Klienta, po przesłaniu mu listy Kandydatów.

6.8. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT.

7. Gwarancje

7.1. Strony zgodnie oświadczają, iż Zleceniobiorca jest zobowiązany do wskazania innego kandydata spełniającego Kryteria selekcji, jeżeli wskazany Kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w Zamówieniu, a Klient, poinformuje o tym Zleceniobiorcę w terminie od 5 do 10 dni roboczych od daty rozpoczęcia pracy przez kandydata (brak kwalifikacji do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku).

7.2. Jakakolwiek zmiana wprowadzona przez Klienta w profilu lub Kryteriów selekcji rekrutowanych Kandydatów wymagają powiadomienia w formie wiadomości elektronicznej i będzie stanowiła podstawę do podwyższenia lub zmiany wynagrodzenia ustalonego przez Strony w Zamówieniu.

7.3. W przypadku, gdy Klient, zatrudni odrzuconego uprzednio przez siebie Kandydata na podstawie umowy o prace, umowy cywilnoprawnej lub nawiąże z kandydatem współpracę gospodarczą w jakiejkolwiek innej formie, Zleceniobiorcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości określonej w Zamówieniu. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zleceniobiorcy o okolicznościach opisanych powyżej.

8. Ochrona danych osobowych

8.1. Zleceniobiorca oświadcza, że jest administratorem zbioru danych osobowych Kandydatów.

8.2. Zleceniobiorca powierza Klientowi zgodnie z art. 31 Ustawy, przetwarzanie danych osobowych Kandydatów, o których mowa w ust. 1, w zakresie i celu niezbędnym do wykonania Zamówienia, nie dłużej niż do dnia zatrudnienia Kandydata w przedsiębiorstwie Klienta.

8.3. Zakres powierzonych do przetwarzania danych obejmuje: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, adres korespondencyjny, nr. telefonu, adres e-mail, data urodzenia, miejsce urodzenia, zawód, wykształcenie, obywatelstwo, dodatkowe umiejętności — w celu realizacji procesu rekrutacyjnego realizowanego na podstawie Zamówienia.

8.4. Klient jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy, przy przetwarzaniu danych osobowych Kandydatów na podstawie tej Umowy.

8.5. Klient oświadcza, iż sposób prowadzenia i zakres dokumentacji, o której mowa w art. 39a Ustawy o ochronie danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zastosowane w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych są zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

8.6. Zleceniobiorcy przysługuje prawo kierowania zapytań do Klienta w zakresie prawidłowości wykonania obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych mu danych osobowych.

8.7. Po zakończeniu procesu rekrutacji, Klient zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie dane osobowe kandydatów z wyjątkiem danych osób, które zostaną zatrudnione.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków w każdym czasie, przy czym zmiana taka nie będzie miała wpływu na złożone przez Klienta Zamówienia do dnia wejścia w życie zmienionych Ogólnych Warunków.

9.2. Zmiana Ogólnych Warunków będzie każdorazowo ogłoszona przez Zleceniobiorcę na jego stronie internetowej.

9.3. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w trakcie lub w związku z realizacją świadczenie Usług rekrutacji. W przypadku nie osiągnięcia przez Strony porozumienia w polubownym rozstrzygnięciu sporu w terminie 30 dni od dnia powstania takiej niezgodności, wszelkie spory związane z wykonaniem Ogólne Warunkiem rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.

9.4. W sprawach nieuregulowanych tymi Ogólnymi Warunkami zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, a w szczególności przepisy Ustawy i Kodeksu cywilnego.

9.5. Podpisanie przez Klienta Zamówienia jest równoznaczne ze zobowiązaniem się przez Klienta do stosowania niniejszych Ogólnych Warunków do współpracy ze Zleceniobiorcą na podstawie Zamówienia.

9.6 Ogólne Warunki wchodzą w życie z dniem 29 Marca  2019 roku.